Cena města Ostravy pro Lenku Mynářovou

11. 11. 20210

Mimořádný přínos pro rozvoj města ocenila Ostrava udělením Cen města. Návrh Výboru pro udělování čestného občanství cen města schválili ostravští zastupitelé na svém listopadovém zasedání. Nominované osobnosti převzaly Ceny města z rukou primátora Tomáše Macury, oceněným přináleží plaketa a finanční dar. Cena města Ostravy byla udělena paní Iloně Rozehnalové za přínos v oblasti občanského a komunitního života města. Paní Lenka Mynářová převzala ocenění za činnost v oblasti technického vzdělávání, vědy, výzkumu a podpory rozvoje talentů. Cena města za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury byla udělena panu Josefu Pleskotovi.

Ceny města jsou udělovány od roku 1996 významným osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely v některé z oblastí života ve městě, společenském, kulturním, sportovním, vědeckém, uměleckém a dalších. Mezi dříve oceněnými osobnostmi jsou například zpěvačka Věra Špinarová, ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Petr Čolas, člen reprezentačního hokejového týmu České republiky na zimních olympijských hrách v Naganu František Černík i další. Od prvopočátku bylo uděleno do současnosti 34 Cen města (z toho třikrát byly oceněny kolektivy – Janáčkova filharmonie Ostrava, Kubínovo kvarteto a spoluautoři rozsáhlé publikace „Dějiny Ostravy.“) Detailní informace k jednotlivým oceněním lze nalézt v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/vyznamne-osobnosti/ceny-mesta-ostravy.

Nově byla Cena města udělena Mgr. Iloně Rozehnalové, ostravské patriotce, ředitelce Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostrava a též antikvariátu a klubu Fiducia. Spektrum činnosti oceněné je nesmírně široké, zmínit lze například její angažovanost v otázkách rozvoje města, organizování diskusí na aktuální témata, kdy veřejnosti přibližuje to nejzajímavější z oblasti literatury, architektury a industriálního dědictví Ostravy. Dlouhodobě iniciuje činnost institucí i jednotlivců, aby pochopili historický charakter Ostravy a zapojili se do proměny města.

Oceněná PhDr. Lenka Mynářová je iniciátorkou systematické podpory výuky technických oborů a podpory talentů města. Propojuje talenty s odborníky, mentory, mnohé talenty sponzoruje. Je spoluautorkou vize evropsky významného science learningového centra v Ostravě, členkou odborného týmu po celou dobu realizace projektu, klíčovým odborným garantem vznikajících vzdělávacích aktivit. Prostřednictvím společnosti Nafigate corporation, kterou řídí a spoluvlastní, dokázala proslavit Česko ve světě.

Oceněn byl rovněž významný český architekt a urbanista Ing. arch. Josef Pleskot. Byl pedagogem ČVUT, od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP atelier. Za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. Podílel se mnoha svými pracemi na nové tváři Ostravy, zmínit lze revitalizaci multifunkční auly Gong, Svět techniky, Bolt Tower, objekt Heligonky nebo Zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovic. Aktuálně pracuje na projektu lávky přes řeku Ostravici, která již příští rok propojí centrum města s oblastí. Je rovněž autorem dosud nerealizované přístavby Galerie výtvarného umění pod názvem „Bílý stín“ v centru města a propagátorem pozitivních změn v Ostravě.„Spektrum nyní oceňovaných osobností mě velmi těší, protože všechny řadu let osobně znám a velmi si jich vážím, a jakkoliv je jejich zaměření velmi rozdílné a pestré, všichni se významně zapisují do charakteru našeho města. Jde přitom o lidi v produktivním věku a v plné síle, což jednak znamená, že mnoho dobrého pro naše město ještě vykonají, jednak se mohou stát pozitivními vzory k následování,“ komentoval rozhodnutí zastupitelstva města primátor Tomáš Macura.

Kromě Cen města uděluje Zastupitelstvo města Ostravy jako nejvyšší formu ocenění Čestné občanství statutárního města Ostravy. Může být uděleno osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města, jeho vzhled a pozitivní prezentaci doma i v zahraničí a jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot. Čestné občanství města bylo poprvé uděleno v roce 1935 prezidentu T. G. Masarykovi. Mezi dalšími laureáty jsou například básník Petr Bezruč, tenista Ivan Lendl či válečný veterán, plukovník v. v. Mikuláš Končický, blíže opět viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/vyznamne-osobnosti/cestni-obcane-mesta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *