Společně s dalšími partnery jsme uspěli s projektem Horizon2020 „ValueWaste“.

17. 12. 20180

Mezinárodní projekt ValueWaste předložený v rámci programu Horizon2020 uspěl s vynikajícím hodnocením a je ve fázi přípravy grantu. Mezi 27 členů konsorcia bude rozděleno více než 9 milionů eur.

Cílem projektu ValueWaste je ukázat zavádění nových hodnotových řetězců pro využití městského bioodpadu k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou prostřednictvím spolupráce všech zúčastněných partnerů v souladu s konceptem cirkulární ekonomiky. Projekt představí portfolio nových postupů pro přeměnu městského bioodpadu na nové produkty založené na různých surovinách, jako je masný odpad, kávová sedlina, bioodpad z domácností, použité fritovací oleje, celulózový odpad získaný z odpadních vod nebo čistírenských kalů. Výsledkem procesu bude výroba potravinářských přísad a krmiv, aromat, kávového oleje, bioetanolu, biorozpouštědel, polyhydroxyalkanoátů, bioplastů atd. Pro posouzení dopadu na životní prostředí bude provedeno jak posouzení bezpečnosti konečného výrobku, tak posouzení životního cyklu (LCA). Cílem je také zlepšit současné vnímání městského bioodpadu jako potenciálního zdroje ze strany občanů zúčastněných zemí. Projekt tak mimo jiné zahrnuje zvýšení aktivní účasti občanů na sběru městského bioodpadu. Budou vyvinuty nové profitabilní obchodní modely, které připraví vstup předvedených technologických řešení i z nich vzešlých konečných produktů na trh. Projekt poskytne pokyny pro správce měst a politická doporučení na úrovni EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *